1. Υποδοχή καλύτερων ατόμων με αναπηρίες

Εργασία 40 λεπτών

Τα καταλύματα είναι ένας τρόπος άρσης των εμποδίων που εμποδίζει ένα άτομο με αναπηρία να κάνει τη δουλειά του. Για παράδειγμα, αλλάζοντας πού εργάζονται, τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τη δουλειά τους ή παρέχοντας εξοπλισμό για να τους βοηθήσουν. Ένα κατάλυμα δεν είναι ειδική μεταχείριση, αλλά ένας τρόπος διαφορετικής μεταχείρισης των ανθρώπων για να δοθεί σε όλους η ίδια ευκαιρία να επιτύχουν. Τα καταλύματα μπορεί να είναι απλά, φθηνά και να έχουν νόημα για τις επιχειρήσεις.

1 - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD)

Η ευανάγνωστη έκδοση του CRPD:

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και γλώσσες UN.ORG

2 - Εργασιακές εκτιμήσεις για τη διευκόλυνση της γνωστοποίησης αναπηρίας

και μια προσέγγιση της BenchmarkABILITY: ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για οργανισμούς με άτομα με ειδικές ανάγκες στον χώρο εργασίας (https://www.benchmarkability.org/)

3. Διεθνείς Οργανισμοί

Κοινοπραξία παγκόσμιου ιστού (W3C)Η Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού (W3C) είναι μια διεθνής κοινότητα όπου οι οργανισμοί μέλη, ένα προσωπικό πλήρους απασχόλησης και το κοινό συνεργάζονται για την ανάπτυξη προτύπων Ιστού. Με επικεφαλής τον εφευρέτη του Διαδικτύου και τον Διευθυντή Tim Berners-Lee και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Jeffrey Jaffe, η αποστολή του W3C είναι να οδηγήσει τον Ιστό στο πλήρες δυναμικό του. Η κύρια δραστηριότητα του W3C είναι να αναπτύξει πρωτόκολλα και κατευθυντήριες γραμμές που εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη για το Web. Τα πρότυπα του W3C ορίζουν βασικά μέρη του τι κάνει το World Wide Web να λειτουργεί.
www.w3.org

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
Σε συνεργασία με 194 κράτη μέλη, σε έξι περιφέρειες και από περισσότερα από 150 γραφεία, το προσωπικό της ΠΟΥ είναι ενωμένο σε μια κοινή δέσμευση για την επίτευξη καλύτερης υγείας για όλους, παντού. Οι κύριοι τομείς εργασίας είναι τα συστήματα υγείας· υγεία μέσω της πορείας ζωής· μη μεταδοτικές και μεταδοτικές ασθένειες· ετοιμότητα, επιτήρηση και αντίδραση· και εταιρικές υπηρεσίες.
Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρήσεων και Αναπηρίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας
Το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρήσεων και Αναπηρίας της ΔΟΕ είναι μια μοναδική πρωτοβουλία υπό την ηγεσία του εργοδότη που εργάζεται για την προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες σε χώρους εργασίας σε όλο τον κόσμο. Τα μέλη τους περιλαμβάνουν πολυεθνικές επιχειρήσεις, εθνικά δίκτυα επιχειρήσεων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και διεθνείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και οργανισμούς ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μέσω της εργασίας τους, τα μέλη τους επιδεικνύουν τα σαφή επιχειρηματικά οφέλη της απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες και αναδεικνύουν τις πολύτιμες συνεισφορές που φέρνουν σε χώρους εργασίας κάθε είδους.

© 2021, StartingUp4Inclusion. All Rights Reserved.

Scroll Up