3. Ενεργοποίηση ενός μέλλοντος χωρίς αποκλεισμούς (μελλοντικές θέσεις εργασίας)

Εργασία 12 λεπτών

1. Ενεργοποίηση ενός μέλλοντος χωρίς αποκλεισμούς

1.1 Οι απαραίτητες δεξιότητες για μελλοντικές εργασίες

Η μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας και των δεξιοτήτων στην ψηφιακή εποχή

Υπάρχουν θέσεις εργασίας που πριν από 20 χρόνια δεν ήταν φανταστικές, όπως ο εικονικός βοηθός, ο youtuber, η ανάπτυξη εφαρμογών.

Ταυτόχρονα, άλλες θέσεις εργασίας έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) με τίτλο «Ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας της εργασίας και των δεξιοτήτων στην ψηφιακή εποχή», προσφέρει τεκμηριωμένη ανάλυση των επιπτώσεων της τεχνολογίας στις αγορές εργασίας και τις δεξιότητες.

Η έκθεση παρέχει νέα έρευνα και δεδομένα για την ΕΕ σχετικά με:

 • την αλληλεπίδραση μεταξύ νέων τεχνολογιών, θέσεων εργασίας και οργάνωσης της εργασίας
 • την έκταση και τη φύση της εργασίας με τη μεσολάβηση ψηφιακών πλατφορμών εργασίας
 • διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές εργασίας

 

Περιγράφει:

 • νέα μορφή έργων που αναδύονται,
 • τη διαφορετική εξέλιξη της αγοράς εργασίας μεταξύ των περιφερειών
 • τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα χρειαστούν στη μελλοντική αγορά εργασίας.

 

It adds to the discussion:

 • προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας της εργασίας για την ΕΕ
 • πώς οι άνθρωποι και τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες για το μέλλον.

 

Βασικά ευρήματα:

Οι νέες τεχνολογίες θα αναδιαμορφώσουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ:

 • Εκατομμύρια θέσεις εργασίας κινδυνεύουν λόγω της αυτοματοποίησης. Ειδικά, αυτά που περιλαμβάνουν εργασίες ρουτίνας.
 • Η τεχνολογία δημιουργεί νέους τύπους θέσεων εργασίας. Αλλά είναι δύσκολο να προβλέψουμε πού και πόσα.
 • Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν επίσης το τι κάνουν οι άνθρωποι στη δουλειά και πώς το κάνουν.

 

Οι ψηφιακές και μη γνωστικές δεξιότητες (επικοινωνία, σχεδιασμός, ομαδική εργασία, …) είναι όλο και πιο απαραίτητες για την αξιοποίηση αναδυόμενων ευκαιριών απασχόλησης:

 • Οι θέσεις εργασίας που απαιτούν συνδυασμό ψηφιακών και μη γνωστικών δεξιοτήτων (επικοινωνία, σχεδιασμός, ομαδική εργασία…) τείνουν να αμείβονται καλύτερα από άλλες.
 • Οι εργοδότες αναζητούν ομαδικούς εργαζόμενους που μπορούν να προσαρμοστούν στην αλλαγή και είναι ανοιχτοί στη μάθηση.
 • Τα περισσότερα επαγγέλματα που αναπτύχθηκαν στην ΕΕ από το 2011 είναι πλούσια σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και απαιτούν δεξιότητες ΤΠΕ άνω του μέσου όρου.

 

Η τεχνολογία αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη νέων μορφών εργασίας:

 • Η τεχνολογία παρέχει κίνητρα στους εργοδότες να αναθέτουν σε τρίτους την εργασία. Επιτρέπει στους εργαζόμενους να εργάζονται εξ αποστάσεως και σε νέες δομές.
 • Η εργασία σε πλατφόρμες και άλλες άτυπες μορφές απασχόλησης αυξάνονται στην ΕΕ, με τη συμμετοχή πολλών νέων και εργαζομένων υψηλής μόρφωσης.
 • Το έργο της πλατφόρμας είναι ένα σαφές παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Ωστόσο, δημιουργεί προκλήσεις για τους εργαζόμενους και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
 • Ο διεθνής ανταγωνισμός, η εξωτερική ανάθεση και η άνοδος των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας μπορούν να δημιουργήσουν κατακερματισμένες και βραχύβιες θέσεις εργασίας.

 

Το τοπίο της απασχόλησης εξελίσσεται διαφορετικά σε ολόκληρη την ΕΕ, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των περιφερειών:

 • Πέρα από τις τεχνολογικές αλλαγές, πολλοί άλλοι παράγοντες διαμορφώνουν την εξέλιξη του τοπίου της απασχόλησης. Για παράδειγμα, οι οικονομικές δομές και οι θεσμοί της αγοράς εργασίας.
 • Οι άκρως αστικοποιημένες περιοχές παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο υψηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.
 • Η διάρθρωση της απασχόλησης των περιφερειακών ευρωπαϊκών περιφερειών απέχει πολύ από το να συγκλίνει προς τον πυρήνα.

 

Πηγή: https://ec.europa.eu/

Διαβάστε περισσότερα: Changing nature work

Σύμφωνα με το CEDEFOP, αναμένεται ότι το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτήσει κάποιο είδος δεξιοτήτων πληροφορικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας (ΤΠΕ), και σήμερα η έλλειψη προσφοράς εργασίας με δεξιότητες ΤΠΕ αποτελεί πρόκληση στην Ευρώπη με 700.000 κενές θέσεις εργασίας έως το 2015. Επιπλέον, σε συνεργασία με την αυξανόμενη ανεργία, τα κενά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας παραμένουν υψηλά, ενώ ταυτόχρονα αναδύονται νέες μορφές εργασίας (πληθοχρηματοδότηση, πληθοπορισμός, τράπεζες χρόνου, on-line εθελοντισμός).

Η έρευνα του Cedefop για τις ευρωπαϊκές δεξιότητες και θέσεις εργασίας αποκάλυψε ότι περίπου το 43% των ενήλικων εργαζομένων της ΕΕ γνώρισαν πρόσφατα νέες τεχνολογίες στην εργασία, όπως η εισαγωγή μηχανών και συστημάτων ΤΠΕ. Περίπου επτά στους δέκα εργαζομένους της ΕΕ χρειάζονται τουλάχιστον μέτριες ψηφιακές δεξιότητες για να κάνουν τη δουλειά τους.

Η ταχεία ψηφιοποίηση και η διάδοση νέων τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργούν εκτεταμένες διαταραχές στις αγορές εργασίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας θέσεων εργασίας για ορισμένα επαγγέλματα λόγω αυτοματοποίησης.

Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος προσφέρει επίσης ευκαιρίες για σημαντικό μετασχηματισμό στις περισσότερες θέσεις εργασίας και επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης εξάρτησης από ανεξάρτητη ή επιγραμμική εργασία σε πλατφόρμες, βελτίωση των δυνατοτήτων πρόβλεψης δεξιοτήτων και αντιστοίχισης και βελτιωμένη διάγνωση με τη βοήθεια μαζικών δεδομένων και αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων.

Η άνευ προηγουμένου τεχνολογική ανάπτυξη θα επηρεάσει επίσης τις ανάγκες σε δεξιότητες και, ως εκ τούτου, θα δημιουργήσει σημαντικές απαιτήσεις τόσο για την αρχική όσο και για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να καταστεί δυνατή η επανειδίκευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ατόμων. Όπως αποκάλυψε η έρευνα Cedefop ESJ, ένας στους πέντε (21%) οι ενήλικοι εργαζόμενοι στην Ευρώπη θεωρούν πολύ πιθανό, και κατά 27% μετρίως πιθανό, οι δεξιότητές τους να είναι παρωχημένες μεσοπρόθεσμα.

Οι σαρωτικές τεχνολογικές αλλαγές έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα μεταξύ των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ορισμένες προβλέψεις προβλέπουν ότι σχεδόν οι μισές από όλες τις θέσεις εργασίας σε προηγμένες οικονομίες ενδέχεται να αυτοματοποιηθούν και το 72% των πολιτών της ΕΕ φοβούνται ότι τα ρομπότ μπορεί να «κλέψουν τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων». Η ευρωπαϊκή έρευνα του Cedefop για τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας έχει προσθέσει λεπτομέρειες στις θεωρίες: το 43% των ενήλικων εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ ανέφεραν ότι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν στον χώρο εργασίας έχουν αλλάξει τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ το 47% είδε αλλαγές στις μεθόδους ή τις πρακτικές εργασίας τους.

“Τεχνητή ή ανθρώπινη νοημοσύνη;” είναι η έρευνα του Cedefop που δείχνει ότι η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη δεν καταστρέφουν απαραίτητα, αλλά μάλλον μετασχηματίζουν τις θέσεις εργασίας. Οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις και οι αγορές εργασίας θα πρέπει να προσαρμοστούν και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεργάζονται με μηχανές.

Η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να προσφέρει δεξιότητες και ικανότητες συμβατές με ρομπότ, συνδυάζοντας συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες με βασικές ικανότητες, όπως η επιχειρηματικότητα και η μάθηση για μάθηση. Οι υπεύθυνοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων πρέπει να καθορίσουν τον τρόπο πλαισίωσης αυτού του συνεχιζόμενου μετασχηματισμού, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν μένει πίσω καθώς εισάγονται νέες μέθοδοι εργασίας.

Πηγή: https://www.cedefop.europa.eu/

Διαβάστε περισσότερα: Artificial or human intelligence

© 2021, StartingUp4Inclusion. All Rights Reserved.

Scroll Up